Wij werken met hoogwaardige
producten van Babor

Maak direct een afspraak, bel of whatsapp ons op 0546 57 29 22

  • Volg ons
  • Babor Beauty Spa Desiree Vreriks op Facebook
  • Babor Beauty Spa Desiree Vreriks op Instagram

Behandelvoorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen BBS Desiree Vreriks en de cliënt waarop BBS Desiree Vreriks deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen BBS Desiree Vreriks
BBS Desiree Vreriks zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. BBS Desiree Vreriks zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan BBS Desiree Vreriks melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag BBS Desiree Vreriks het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen met een minimum van € 25,- per half uur. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden gerekend als normale kostprijs. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag BBS Desiree Vreriks de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan BBS Desiree Vreriks de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

BBS Desiree Vreriks moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt telefonisch melden. Bij ziekte en bijzondere omstandigheden uitzondering.

Betaling
BBS Desiree Vreriks vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Slechts na overleg met Desiree Vreriks kan er achteraf betaald worden middels een factuur. De betalingstermijn bij uitgestelde betaling via facturering is uiterlijk 8 dagen. Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt BBS Desiree Vreriks de cliënt een 1e herinnering, vervolgens een 2e herinnering. Na de 2e herinnering geeft BBS Desiree Vreriks de vordering over aan een bevoegd incasso bureau.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet BBS Desiree Vreriks tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. BBS Desiree Vreriks neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. BBS Desiree Vreriks behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BBS Desiree Vreriks zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
BBS Desiree Vreriks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. BBS Desiree Vreriks is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie
BBS Desiree Vreriks geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door de schoonheidsspecialiste, niet heeft opgevolgd;
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij BBS Desiree Vreriks gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van BBS Desiree Vreriks doch binnen een week (7 dagen).

Beschadiging & diefstal
BBS Desiree Vreriks heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. BBS Desiree Vreriks meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van BBS Desiree Vreriks en de behandelende schoonheidsspecialiste. BBS Desiree Vreriks moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal BBS Desiree Vreriks de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen. Indien BBS Desiree Vreriks en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BBS Desiree Vreriks het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen BBS Desiree Vreriks en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Copyright © 2019 Babor Beauty Spa Desiree Vreriks, alle rechten voorbehouden

Website design en ontwikkeling door Klyck